Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn  van toepassing zolang je onder fysiotherapeutische behandeling bent bij Fysiotherapie Puur

Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

Je wordt verzocht je actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen je vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor jouw vergoeding voor fysiotherapie. De onderneming heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien jouw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan vragen wij je tarievenlijst te bekijken. 

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:

  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register
    Fysiotherapie.
  • Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kan je deze krijgen van jouw fysiotherapeut. In de wachtruimte vindt je daarnaast folders waar verder informatie in vermeld staat.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is jouw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.

Je wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. Je wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.

Indien je verhinderd bent, wordt je verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling particulier in rekening te brengen.

Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.  

Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.  

Indien je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.  

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).  

Als je tijdens het wachten lectuur leest vragen wij je dit gelieve terug te leggen bij het verlaten van de wachtkamer

In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Je kunt bij ons 24 uur per dag berichten via e-mail info@fysio-puur.nl of via de website www.fysio-puur.nl

De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen drie werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

In het kader van de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg zijn wij verplicht om je voor of tijdens de eerste behandeling te identificeren aan de hand van een geldig wettelijk identiteitsbewijs, zoals een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument. Bij reeds bekende patiënten geldt de vergewisplicht door herkenning of het stellen van enkele vragen.

De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt Stationsweg 120D
5807AD, Oostrum of namens de cliënt verleende diensten.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van dit termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.  

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.  

Fysiotherapie kan middels verschillende behandelvormen vermindering van deze klachten verzorgen.