Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Osteopathie en Orthomoleculaire Therapie bij Dominique De Ruijter

Laatst bijgewerkt: 29 december 2023

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van kracht zolang je onder behandeling bent bij Dominique De Ruijter voor osteopathie en/of orthomoleculaire therapie.

 2. Eigen Risico
  Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

 3. Verzekeringsgegevens
  Je wordt verzocht je actuele verzekeringsgegevens zelf te controleren voordat je een consult inplant. Controleer de naam van je aanvullende polis en dekking voor behandelingen. De praktijk is niet verantwoordelijk voor vergoedingen vanuit je zorgverzekering. De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Als je behandeling (gedeeltelijk) niet wordt vergoed, verwijzen we je naar onze tarievenlijst.

 4. Wettelijke Verplichtingen
  De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:

  • Kwaliteit dienstverlening: Dominique is ingeschreven bij het kwaliteitsregister NOF voor osteopathie en het MBOG voor orthomoleculaire therapie. 
  • Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; deze is op verzoek beschikbaar.
  • Privacy: We hanteren geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen om je privacy te waarborgen volgens de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Hygiëne
  Bij elk bezoek wordt gevraagd een grote handdoek mee te nemen. 

 6. Afspraak Annuleren
  Indien je verhinderd bent, verzoeken we je de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Indien dit niet tijdig gebeurd wordt de  behandeling in rekening gebracht.

 7. Gedragsnormen
  Patiënten dienen zich volgens algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen.

 8. Aanstootgevend Gedrag
  De praktijk behoudt zich het recht voor om personen met aanstootgevend gedrag uit het pand te verwijderen.

 9. Minder Valide Patiënten
  De praktijk is bereikbaar voor minder validen. Zij krijgen tevens voorrang bij gebrek aan zitruimte.

 10. Eigendommen
  Wees voorzichtig met waardevolle spullen die je aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal.

 11. Lectuur
  Indien je lectuur leest tijdens het wachten, verzoeken we je dit terug te leggen bij het verlaten van de wachtkamer.

 12. Calamiteiten
  Bij calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of bevoegde instanties op te volgen.

 13. Aansprakelijkheid
  De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongevallen of daaruit voortvloeiende gevolgen.

 14. Contact en Afspraken
  Je kunt 24 uur per dag contact opnemen via e-mail info@dominiquederuijter.nl of via de website www.dominiquederuijter.nl. De praktijk streeft naar een eerste consult binnen 14 dagen na aanmelding.

 15. Identificatie
  In het kader van het Burgerservicenummer (BSN) vragen we je te identificeren met een geldig identiteitsbewijs voorafgaand aan de eerste behandeling.

 16. Betaling
  De patiënt is verantwoordelijk voor de volledige betaling van de verleende diensten. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

 17. Incassokosten
  Alle kosten die gepaard gaan met incasso, inclusief buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

 18. Behandelvormen 
  In de praktijk worden de volgende diensten geleverd: 
  Osteopathie
  Orthomoleculaire therapie. 

 19. Klachtenprocedure
  Het kan voorkomen dat je onenigheid hebt met je behandelend therapeut. De eerste stap is om dat wat je  dwars zit te bespreken met je behandelend therapeut. Kom je er samen niet uit, dan heb je recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris die  je door je therapeut krijgt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen jou en de therapeut om te komen tot een oplossing voor je probleem. Dominique De Ruijter is aangesloten bij stichting Zorggeschil. Je kan hier enkel pas terecht wanneer je eerst contact hebt opgenomen met je behandelend therapeut. Meer informatie over verdere stappen vind je via https://zorggeschil.nl/

 20. Informatieplicht
  De praktijk is verplicht om je volledige en begrijpelijke informatie te verschaffen over de behandelingen, tarieven, en andere relevante aspecten van de dienstverlening. Dit omvat ook het verstrekken van schriftelijke informatie over de behandelingsovereenkomst en eventuele risico’s.

 21. Informed Consent Voorafgaand aan bepaalde behandelingen kan de praktijk om jouw toestemming vragen in de vorm van een informed consent. Dit document beschrijft de behandeling, mogelijke alternatieven en de risico’s die eraan verbonden zijn. Het doel is ervoor te zorgen dat je volledig geïnformeerd bent voordat een behandeling wordt gestart.

 22. Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
  De praktijk handelt in overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), die bepaalt dat je recht hebt op informatie over je behandeling, het recht op privacy, en het recht om je medische gegevens in te zien. Deze rechten worden gewaarborgd volgens de WGBO.

 23. Gegevensverwerking
  Je persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 24. Tarieven
  Naast de vermelding van tarieven in de oorspronkelijke tekst, willen we benadrukken dat de tarieven voor behandelingen in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften en transparant worden gecommuniceerd aan de patiënt.


Deze samengevoegde algemene voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van zowel de praktijk als de patiënt duidelijk te maken. We waarderen je vertrouwen in onze diensten en staan altijd klaar om je te ondersteunen op jouw weg naar welzijn en gezondheid.